Posts

Showing posts from January, 2017

ശകലം - 01/05/2017

മായാവിനോദങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ
മായാവിനോദനവും കഴിച്ചാൻ
മായാവിനോദനം = മായയെ ഓടിച്ചു കളയൽ
വിനോദന = ഓടിച്ചു കളയുന്ന