ശകലം - 7/10/2016

ദാഹം വന്തേൻ, നീർ വന്തീർ
ദാഹത്തിനു നീർ പോലെത്താൻ

----
(ദാഹം = ദാ + അഹം = ഇതാ ഞാൻ )


Comments

Popular posts from this blog

ഒരു കുടിയന്റെ മരണം