ശകലം - 01/05/2017

മായാവിനോദങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ
മായാവിനോദനവും കഴിച്ചാൻ

മായാവിനോദനം = മായയെ ഓടിച്ചു കളയൽ
വിനോദന = ഓടിച്ചു കളയുന്ന

Comments

Popular posts from this blog

ഒരു കുടിയന്റെ മരണം