ശകലം - 2/15/2017

തുമ്പത്തിൽ പാലു കുടിക്കുവാനായ് ചെറു-
തുമ്പി വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു 

Comments

Popular posts from this blog

ഒരു കുടിയന്റെ മരണം