ശകലം - 05/29/2017

ചിത്തവൃത്തിനിരോധം താൻ 
യോഗമെന്നു പതാഞ്ചലി 


Comments

Popular posts from this blog

ഒരു കുടിയന്റെ മരണം