ശകലങ്ങൾ


  1. ആരെയും കാണുവാനില്ലല്ലോ കൂട്ടിനായ് 
    ചാരെയും ദൂരെയും മറ്റെങ്ങാനും 

  2. കന്യക തന്നുടെ ഗർഭത്തിലുണ്ടായി
    ധന്യശിരോമണി യേശുനാഥൻ 

Comments

Popular posts from this blog

ഒരു കുടിയന്റെ മരണം