ശകലം - 4/1/2017

സംഗതമായൊരു സങ്കടമെല്ലാം
ശംകരമായി തീർന്നീടേണം  

Comments

Popular posts from this blog