ശകലം - 4/4/2017

അനിതരസാധാരണമൊരുപ്രാസം
അനിത രസാധാരമായ് ചമച്ചാൾ

--------------------
അനിത = കവയിത്രിയുടെ പേർ 

Comments

Popular posts from this blog

ശകലം - 01/05/2017

Simple Translation of Shlokas

I looked in the mirror